Nieuwbouw

De term nieuwbouw slaat op nieuw gebouwde constructies, zoals een nieuw gebouwd huis, straat of wijk. Een vaste definitie voor nieuwbouw bestaat echter niet. Over het algemeen worden bebouwingen van ± 30 jaar, of wat ruimer na de Tweede Wereldoorlog, hiermee aangeduid.
De term 'nieuwbouw' is echter ook populair geworden voor snelgebouwde, modern uitziende gebouwen, bedoeld om er zo veel mogelijk mensen in te laten wonen.

 

 

Verbouw

Een verbouwing is een bouwkundige wijziging aan een bestaand gebouw. Dit kan een uitbreiding zijn, maar ook een gewijzigde indeling.

Zo is een bijkeuken aan een huis bouwen een verbouwing, maar ook het plaatsen van een nieuwe badkamer.

Onderhoud

Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel, het in "een aanvaardbare conditie" houden of terugbrengen van machines, gebouwen, relaties, verkeersinfrastructuur, computerprogramma's, natuur enzovoort, teneinde de 'gevraagde mate van functionaliteit' te borgen.

Renovatie

Renovatie of renoveren is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen.

Wanneer een gebouw geheel wordt gesloopt en opnieuw wordt opgebouwd, spreken we van herbouw of nieuwbouw.